Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Διαδικασία επαναφοράς υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – αυτοδίκαιη απόλυση

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, με την υπ’ αριθ. 3354/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν.4024/2011, που αφορούν την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλων (άρθρο 33 του Ν.4024/2011). Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, με το έγγραφο του ΥΔιΜΗΔ με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 26.20/952/29038/17.12.2013 δίνονται οδηγίες για την επαναφορά των υπαλλήλων, που έχουν αποχωρήσει δυνάμει των αντισυνταγματικών διατάξεων και υπέβαλαν ή θα υποβάλουν μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, αίτηση ότι επιθυμούν την επαναφορά τους στην υπηρεσία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔHMOKPATIA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ METAPPΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 26.20/952/29038

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες της Διοίκησης κατόπιν της αριθ. 3354/2013 απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ»

Σε απάντηση των ερωτημάτων σας σχετικά με την επαναφορά των υπαλλήλων σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Για την επαναφορά των υπαλλήλων της υπηρεσίας σας, που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/ 2011, ή έχουν τεθεί και εξακολουθούν να τελούν υπό καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας βάσει των ανωτέρω διατάξεων και υπέβαλαν ή θα υποβάλουν μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση της αριθ. 3354/ 2013 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, αίτηση ότι επιθυμούν την επαναφορά τους στην υπηρεσία, προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να επανέλθουν απαιτείται:
1. Υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού της υπηρεσίας του υπαλλήλου.
2. Να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία κατά το άρθρο 155 του Υ.Κ και του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ν. 3584/2007, λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και δη του ορίου ηλικίας, καθώς η πρώτη προϋπόθεση πληρούται ήδη.
Η επαναφορά τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, σε κενή οργανική θέση του φορέα από τον οποίο αποχώρησαν, ή εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις ή αυτές δεν επαρκούν η Διοίκηση θα πρέπει να προβεί σε επανασύσταση των θέσεων που καταργήθηκαν και τις οποίες κατείχαν οι υπάλληλοι όταν απολύθηκαν αυτοδικαίως ή πριν τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, αφού βέβαια εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις προς τούτο.
Οι εν λόγω υπάλληλοι εντάσσονται σε θέση της κατηγορίας και του κλάδου που υπηρετούσαν.
Όσον αφορά δε τη βαθμολογική τους κατάταξη , θα καταταγούν με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, όπως αυτός προκύπτει συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που μεσολαβεί από την 27-11-2011, ημερομηνία αυτοδίκαιης αποχώρησης τους λόγω συνταξιοδότησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/ 2011 ή εισόδου τους σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας μέχρι την επαναφορά τους .
Επισημαίνεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού θα πρέπει πρώτα να προβούν σε ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης και εν συνεχεία να εκδώσουν την απόφαση επαναφοράς στην υπηρεσία των αιτούντων υπαλλήλων.
Η ως άνω απόφαση επαναφοράς των εν λογω υπαλλήλων στην υπηρεσία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τέλος, όσον αφορά τα ζητήματα μισθολογικής αποκατάστασης των εν λόγω υπαλλήλων, αρμόδια υπηρεσία να απαντήσει σχετικά είναι η 22η Διεύθυνση Μισθολογίου και η 47η Διεύθυνση Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Στεφάνου


Σχόλιο: Ελπίζουμε κάποια στιγμή να φανεί χρήσιμη -κατ' αντιστοιχία- αυτή η εγκύκλιος και σε εμάς...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου