Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Δήμος Αθηναίων: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων (εκτός Δημοτικής Αστυνομίας)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α ́)
2. Τις διατάξεις του ΟΕΥ ΦΕΚ 58/25-1-2012 τ. Β ́ και όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1517/20-6-2013 τ. Β ́
3. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-11-2011 τ. Α ́)
4. Τις διατάξεις του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/29-3-2010 τ.Α ́)
5. Τις διατάξεις του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23-12-2010 τ. Α ́)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4147 (ΦΕΚ 98/26-4-2013 τ. Α ́)
7. Το γεγονός ότι οι θητείες των προϊσταμένων έληξαν αυτοδίκαια την 29-03-2010.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-7-2010 τ. Α ́)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

1) Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
2) Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
3) Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης
4) Δ/νση ΚΕΠ
5) Δ/νση Αστικής Κατάστασης
6) Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
7) Δ/νση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
8) Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας
9) Δ/νσ η Κοιμητηρίων
10) Δ/νση Οικονομικών
11) Δ/νση Δημοτικών Προσόδων
12) Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών
13) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης
14) Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων
15) Δ/ννση Κτηριακών Έργων
16) Δ/νση Σχολικών Κτηρίων
17) Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης
18) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης
19) Δ/νση Ηλεκτρολογικού
20) Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
21) Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με βαθμό Β ́ ή Γ ́, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή προϊσταμένου Τμήματος και ανήκουν σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης .
4. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες , η προκήρυξη τοιχοκολλάται σε κάθε περιφερειακό κατάστημα της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.
5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα σε κλειστό φάκελο
(υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται).
6. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Μονίμου Προσωπικούμέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, δηλαδή από 4/7/2013 έως και 18/7/2013.

Δείτε την απόφαση στη Δι@ύγεια:


Σχόλιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αθηναίων κ. Θεόδωρος Λιβάνιος μάς ενημέρωσε ότι δεν βγήκε προκήρυξη για τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας λόγω του ασαφούς νομικού πλαισίου για την υπηρεσία. Τυπικά θα πρέπει να εφαρμοστεί ο ν.4024, πλην όμως αυτό θα σημαίνει κατάργηση της ειδικής ιεραρχίας. Θυμίζουμε ότι υπάρχει ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία εξετάζει ακριβώς την προσαρμογή του ν.3731 στις διατάξεις του ν.4024. Ο Γενικός Γραμματέας μάς ενημέρωσε ότι έχει απευθύνει ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να πάρει επίσημη απάντηση για το ποιες διατάξεις θα εφαρμοστούν. Μόλις ληφθεί η απάντηση θα γίνει προκήρυξη και για τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.

Θυμίζουμε επίσης ότι στο πρόσφατο νόμο 4147/2013, στο άρθρο 3, καθορίζεται με ποια διαδικασία θα γίνουν οι κρίσεις:

«Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων Ο.Τ.Α.
Για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού από τα υπηρεσιακά συμβούλια των άρθρων 4 και 5 του ν. 3584/2007 (Α ́ 143) όπως ισχύουν, έως την εφαρμογή των πάγιων διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (Α ́ 51) για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, εφαρμόζονται αναλογικά οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ίδιου νόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου