Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια δώδεκα περιπολικών και ενός βαν για τη δημοτική αστυνομία

Απ' ότι διαβάζουμε στη Δι@ύγεια, αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων η επανάληψη του διαγωνισμού για τη προμήθεια οχημάτων για τη δημοτική αστυνομία. Ο λόγος, αν καταλάβαμε σωστά, είναι ότι κατά την ημερομηνία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατατέθηκε μόνο μία προσφορά.

Η απόφαση έχει ως εξής:

Εισάγεται το εκ της ημερήσιας διάταξης θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με τον ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δώδεκα (12) περιπολικών αυτοκινήτων και ενός ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN προϋπολογισμού 199.149,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας».

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της:
  • Το με αριθμό πρωτοκόλλου 147549/17.07.2012 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής με το οποίο διαβιβάστηκε στην Αρμόδια Δ/νση η με αριθμό 712/12 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
  • Την από 28.06.2012 περιληπτική διακήρυξη με την οποία ορίσθηκε η 19.07.2012 σαν ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.
  • Το από 19.07.2012 πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού με το οποίο φέρεται μία προσφορά της «ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε.» η οποία υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής η οποία ορίσθηκε με την αριθμ. 227/05.04.2012 Π.Δ.Σ, βάση του Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ, αποτελούμενη από τους κ.κ. Βασιληά Ευαγγελία, Μεταξινού Ευστρατία, Ταλαβέρη Ευθύμιο.
  • Την από 19.07.2012 Γνωμοδότηση-Εισήγηση της Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη και την οποία αποδέχεται η Οικονομική Επιτροπή.
  • Την μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια δώδεκα (12) περιπολικών αυτοκινήτων και ενός ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN προϋπολογισμού 199.149,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα και με την Γνωμοδότηση-Εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Στον κ. Αντιδήμαρχο αναθέτει την παραπέρα ενέργεια της παρούσας.

Δείτε την απόφαση στη Δι@ύγεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου