Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Εκδόθηκαν άλλα δύο Π.Δ. που διατηρούν σε ισχύ ειδικά συστήματα αξιολόγησης & επιλογής προϊσταμένων - Άρθρο Ε.Κ.Ε.Δ.Α. για τη δημοτική αστυνομία

Εκδόθηκαν πρόσφατα άλλα δυο προεδρικά διατάγματα που διατηρούν σε ισχύ ειδικά συστήματα αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων, ανεβάζοντας συνολικά σε τρία τον αριθμό των προεδρικών διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί μετά την ισχύ του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». Τα τρία αυτά προεδρικά διατάγματα είναι:


Ακολουθούν οι απόψεις της Ε.Κ.Ε.Δ.Α. για το τι πρέπει να γίνει αντίστοιχα για τη δημοτική αστυνομία, γιατί σε διαφορετική περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 του ν.4024 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του ν.4024. Αναφερόμαστε στο σύνολο των διατάξεων που πρέπει να τύχουν εφαρμογής, και ίσως γίνουμε κουραστικοί για κάποιους που δεν είναι εξοικειωμένοι με θέματα νομοθεσίας, αυτό όμως είναι απαραίτητο ώστε να γίνουμε σαφείς και κατανοητοί, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά:

Όπως ίσως γνωρίζετε, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.4024/2011 δίνεται η δυνατότητα να διατηρηθούν σε ισχύ υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και συστήματα επιλογής προϊσταμένων για κατηγορίες προσωπικού με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του ν.4024. Με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του ν.4038/2012 η παραπάνω προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι τις 2 Μαΐου 2012. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι γενικές διατάξεις του ν.4024 εφαρμόζονται και στις λοιπές κατηγορίες προσωπικού.

Μία από αυτές τις κατηγορίες προσωπικού μπορεί να θεωρηθεί και το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας το οποίο διέπεται από ειδική ιεραρχία (άρθρο 7 του ν.3731), ειδικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων (άρθρο 8 του ν.3731) και ειδικό σύστημα αξιολόγησης (άρθρο 9 του ν.3731) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα. Σύμφωνα λοιπόν με την κείμενη νομοθεσία, για να διατηρηθούν σε ισχύ οι ειδικές διατάξεις για την ιεραρχία και την επιλογή των προϊσταμένων στη δημοτική αστυνομία, θα πρέπει έως τις 2 Μαΐου 2012 να έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγμα που θα προτείνουν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και θα διατηρεί σε ισχύ τις προγενέστερες διατάξεις.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα, με κύρια ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών και της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ. Αν μέχρι τις 2 Μαΐου δεν έχει γίνει η έκδοση του προεδρικού διατάγματος, τότε για τη δημοτική αστυνομία έχουν ισχύ οι διατάξεις του ν.4024 που ισχύουν για το σύνολο σχεδόν του δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα προβλέπονται στο εξής υποδιευθυντές, τμηματάρχες β', και επόπτες, ενώ για την επιλογή των προϊσταμένων έχουν ισχύ οι διατάξεις που ισχύουν για το σύνολο του δημοσίου. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να τροποποιηθεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων ώστε να καταργηθούν οι θέσεις υποδιευθυντών, τμηματαρχών β' και εποπτών που προβλέπονται με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ.

Δεν επαρκεί όμως απλά η έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγματος. Επειδή οι διατάξεις του άρθρου 8 ν.3731/2008 αναφέρονται σε βαθμολόγιο που έχει καταργηθεί (παλιοί βαθμοί Α, Β, Γ, Δ του υπαλληλικού κώδικα), ουσιαστικά ο νόμος καθίσταται ανεφάρμοστος ακόμα και αν διατηρηθεί σε ισχύ το ειδικό σύστημα αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων. Γιαυτό θα πρέπει να γίνει παράλληλα ένα από τα δύο που ακολουθούν:

α) Να εφαρμοστεί η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.4024 που προβλέπει ότι:
2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, επιτρέπεται η προσαρμογή διατάξεων προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της μεταβολής του βαθμολογικού συστήματος και τα σχετικά θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Η ισχύς των προεδρικών διαταγμάτων μπορεί να ανατρέχει στην έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
Δηλαδή θα πρέπει να εκδοθεί και νέο προεδρικό διάταγμα που θα προσαρμόζει τις διατάξεις για τους καταργηθέντες βαθμούς Α, Β, Γ, και Δ, του ν.3731 (οι βαθμοί που προβλέπονταν στον υπαλληλικό κώδικα) στις αντίστοιχες διατάξεις του ν.4024 με τους βαθμούς Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ. Το δυο αυτά προεδρικά διατάγματα μπορούν να μπουν «πακέτο» στο ίδιο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Το Π.Δ. θα πρέπει να ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4024.

β) Εναλλακτικά θα πρέπει να εκδοθεί νέα διάταξη νόμου (ή να γίνει σχετική τροπολογία) όπου θα τροποποιείται το άρθρο 8 του ν.3731 σε συμφωνία με τις νέες διατάξεις του ν.4024. Έτσι δεν θα υπάρχει καμία αναντιστοιχία στο ν.3731 -όπως ισχύει κάθε φορά- με τις διατάξεις του ν.4024. Η σχετική διάταξη θα πρέπει να ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4024. Επιπλέον με την έκδοση νόμου ή τροπολογίας παρέχεται η δυνατότητα να γίνουν και ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ιεραρχίας, όπως η κατάργηση της αναξιοκρατικής διάταξης για το βαθμό της ιεραρχίας «επόπτης», όπου με το φωτογραφικό νομοθέτημα του ν.3731 επιλέγονταν υποχρεωτικά υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ, αποκλειούμενων των ΠΕ και ΤΕ κατά παρέκκλιση του Υπαλληλικού Κώδικα, του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων και βέβαια κάθε έννοιας αξιοκρατίας. Το κράτος έχει την ευκαιρία να διορθώσει ένα από τα κακώς κείμενα στην υπηρεσία μας πριν αυτό επιβληθεί από τη λεγόμενη «Task Force», αφού πρώτα θα έχουμε εκτεθεί και θα έχει δημιουργηθεί μια «ιδιάζουσα» -συντεχνιακή- και βεβαίως αρνητική εικόνα για τη δημοτική αστυνομία.

Όμως, συνάδελφοι, οι προθεσμίες τρέχουν, η κυβέρνηση ασχολείται μόνο με τις επιταγές του μνημονίου, και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών δεν νομίζουμε να ασχολούνται με τη δημοτική αστυνομία. Για το θέμα της σύγκρουσης των διατάξεων των ν.3731 και 4024 έχει ενημερωθεί επίσημα το υπουργείο Εσωτερικών από την ΠΟΕ-ΟΤΑ με έγγραφό της στις 17 Ιανουαρίου, αλλά δεν έχει προβεί ακόμη σε καμιά ενέργεια. Επίσης το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ενημερώσει όλα τα υπουργεία με εγκύκλιο του να εκδώσουν σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τις υπηρεσίες για τις οποίες επιθυμούν να διατηρήσουν ειδικό σύστημα αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων (σας έχουμε ενημερώσει εδώ), κάτι που δεν έχει πράξει μέχρι σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών. Αντίθετα η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπ. Εσωτερικών θεώρησε αυθαίρετα με έγγραφό της ότι εξακολουθεί να ισχύει η εδική ιεραρχία για τη δημοτική αστυνομία παρά τις ρητές αντίθετες διατάξεις του ν.4024, και χωρίς να παρέχει καμία αιτιολόγηση για το πού στηρίζει τις απόψεις της!

Δυστυχώς είναι πεποίθησή μας ότι δεν πρόκειται να εκδοθεί εντός της προθεσμίας κανένα προεδρικό διάταγμα ή νομοθετική ρύθμιση που θα επιλύουν το θέμα που έχει προκύψει. Και οι συνέπειες εφαρμογής διατάξεων χωρίς τη νομοθετική πρόβλεψη θα φανούν σε λίγο καιρό στα διοικητικά δικαστήρια, επιτείνοντας το μπάχαλο που επικρατεί στη δημοτική αστυνομία. Ευελπιστούμε ο δήμος Αθηναίων να αφυπνιστεί και να προβεί άμεσα σε ενέργειες, γιατί από μόνο του το Υπουργείο Εσωτερικών δεν θα πράξει τίποτα απολύτως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου