Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Εγκύκλιος για τις μετατάξεις προσωπικού ΟΤΑ - Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή επιτροπή της ΠΥΣ 33/06

Μία σημαντικότατη εγκύκλιος που αφορά άμεσα όλους τους συναδέλφους που έχουν κάνει αίτηση μετάταξης σε άλλους δήμους εκδόθηκε χθες Δευτέρα 19 Μαρτίου από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εγκύκλιος έχεις ως θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει», και είναι συμπληρωματική της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 48/49/οικ.25958/ 15-12-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οποία σας είχαμε ενημερώσει εδώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η υπηρεσία/φορέας υποδοχής, αφού έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της λήψης απόφασης (υπηρεσιακό συμβούλιο κ.λπ.) και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης-μεταφοράς, πρέπει να αποστείλει αίτημα για την έγκριση πλήρωσης θέσεων με μετάταξη/μεταφορά από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Έτσι, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των Αποκεντρωμένων Διοικήσεεων στο Υπ. Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση από την Τετραμελή εξ Υπουργών Επιτροπή.

Στην εγκύκλιο δίνεται και χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη διαδικασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μετάταξης. Το παράδειγμα καλύπτει και την περίπτωση της δημοτικής αστυνομίας όπου απαιτείται ελάχιστος χρόνος παραμονής 8 ετών στον ΟΤΑ διορισμού.

Παράδειγμα: Στην περίπτωση διενέργειας μετάταξης υπαλλήλου ΟΤΑ σε άλλο ΟΤΑ, με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007, πρέπει να περιλαμβάνονται: αίτηση υπαλλήλου, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, σύμφωνες γνώμες υπηρεσιακών συμβουλίων, σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου της υπηρεσίας προέλευσης, ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας/κλάδου του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής ή όταν δεν υπάρχει, αν η μετάταξη θα διενεργηθεί με μεταφορά της θέσης, βεβαίωση της υπηρεσίας προέλευσης ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του, συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου και ότι δεν συντρέχει κώλυμα παραμονής στην υπηρεσία του (π.χ. δέσμευση δεκαετούς παραμονής στην υπηρεσία του) και βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για τη μισθοδοσία του προς μετάταξη υπαλλήλου. Πριν, λοιπόν, εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, πρέπει με ειδική αιτιολόγηση του προαναφερόμενου οργάνου, ο φάκελος με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, να διαβιβασθεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστώσει ότι πρόκειται πράγματι για ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν μόνο με τη διενέργεια της αιτούμενης μετάταξης, προβαίνει στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα διενέργειας της μετάταξης. Αντιθέτως, εάν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια της μετάταξης, δεν θα προωθεί τα σχετικά αιτήματα.

Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από τα στοιχεία που απαιτούνται, καθώς και την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαβιβάζονται συνολικά και όχι μεμονωμένα, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέλος διαβιβάζονται προς έγκριση στην τετραμελή εξ’ υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

Συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι δεν απαιτείται έγκριση της τετραμελούς επιτροπής της ΠΥΣ 33/06 για περιπτώσεις μετατάξεων υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, αλλά ούτε και για τις αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων των ΟΤΑ.

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπεται στην εγκύκλιο:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 από τετραμελής έχει γίνει διμελής. Δείτε σχετικά: